เรอัลมาด ริด ไปข้างหน้าต้องแสดงให้เห็นว่าเขายอดเยี่ยมอีกครั้ง

เรอัลมาด ริด

เรอัลมาด ริด ไปข้างหน้าต้องแสดงให้เห็นว่าเขายอดเยี่ยมอีกครั้ง ซีเนดีนซีดานกล่าว เวลส์ไปข้างหน้ากาเร็ ธ เบลจะอยู่ที่เรอัลมาดริดในฤดูกาลนี้ แต่ตอนนี้ต้องพิสูจน์ว่าเขาเป็น “ผู้เล่นที่ยอดเยี่ยม” บอสซีเนอดีนซีดานกล่าว

เบลคาดว่าจะออกเดินทางในช่วงฤดูร้อนกับซีดานว่าจะเป็น”สิ่งที่ดีสำหรับทุกคน”ก่อนที่เรอัลจะขัดขวางการย้ายไปยังประเทศจีน

30 ปีแล้วเป็นผู้ริเริ่มใหม่ในการเปิดตัวจริงของ La Liga กับ Celta Vigoเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา

“ สิ่งที่เปลี่ยนไปคือผู้เล่นจะอยู่ต่อไป” ซีดานกล่าว

ชาวฝรั่งเศสไม่ได้เซ็นสัญญาใหม่กับเอเด็นอาซาร์หลังจากที่เบลเยี่ยมได้รับบาดเจ็บต้นขาในการฝึกซ้อมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วขณะที่มาร์โกอาซิโอซิงอนุรักษ์นิยมในระยะยาว

ซี ด า น ก ล่ า ว ว่ า เ ข า รู้ สึ ก ป ระ ทั บ ใ จ  กั บ ผ ล ง า น โ ด ย รว ม ข อ ง เ บ ล ใ น ก าร เ อ า ช น ะ เ ซ ล ต้ าบี โ ก้   3 -1   แ ล ะ แ ส ด ง ค ว า ม คิด เ ห็ น ว่ า   ” ร ะ ดั บ ก า ร ป้ อ ง กั น ขอ  ง เ ข านั้ น สู ง ม า ก”

“ สิ่งสำคัญคือผู้เล่นต้องการที่จะอยู่” เขากล่าวเสริม “ มันเป็นความจริงที่มีคนพูดถึงฉันมากมายเช่นกัน แต่เขาจะอยู่ต่อ

“ เข า เ ป็ น ผู้ เ ล่ น ที่ ย อ  ดเ ยี่ ย ม เ ข า ไ ด้ แ ส ด ง ให้ เ ห็ น ว่ า ก่ อ น ห น้  านี้ แ ล ะ เ ข า ต้ อ ง แ ส ด ง มั น อี กค  รั้ ง เข า จ ะ ต้ อ ง เ ป็ น ผู้ เ ล่ น ที่ เร า รู้ ว่ า เข า เ ป็น”

Bale เข้าร่วมกับสโมสรสเปนในราคา 85 ล้านปอนด์จากท็อตแนมในปี 2013 ซึ่งเป็นข้อตกลงระดับโลก

เขาเห ลือเวลาอีกสา มปีใน สัญญากับสโม สรเบอร์นาเ บวซึ่งเขาได้รับรางวัลแชมเ ปี้ยนลีกสี่ลีกชื่อลาลีกาหนึ่ง ชื่อโคปาเดลเรย์สามถ้วย ยูฟ่าซุปเปอร์และสามถ้วยสโมสรโลก

Ba le ยิ ง ส า ม ป ร   ะตูร วม ถึ งก าร ยิง ลูก โทษ ใ   น รอบ ชิ ง ช น ะ เ ลิ ศแ ชมเปี้ยนส์ลีกสี่ ครั้งสำหรับ Re al เมื่อพวกเขาช นะการแข่งขันใน ปี 20 14, 2016, 2017 และ 2018

อย่างไร ก็ตาม ปัญหาการบาดเ จ็บได้ จำ กัด ให้เขาถึง 79 ลาลีกาเริ่มในสี่ฤดูกาลที่ผ่านมา

เขาเล่นไปแล้ว 42 นัดสำหรับ เรอัลม าดริดเมื่อฤดูกา ลที่ผ่านมา แต่ถูกโห่ร้องโ ดยผู้สนับส นุนบ้านในบางครั้งในระหว่างการหาเสียง

ufa369.online

mysupportweb.com